Diaconaat - Evangelisatie Haastrecht

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Diaconaat

Pastoraat
Over dienstbaarheid in de christelijke gemeente

Christus geeft in de samenvatting van de wet aan waar het in het geloof om gaat, namelijk: God liefhebben boven alles en de naaste liefhebben als jezelf. Het diaconaat bestaande in barmhartigheid en gerechtigheid, maakt de liefde tot de naaste concreet in het dienstbetoon aan de ander. Diaconaat is dus Gods-dienst. De christelijke gemeente vervult haar diaconale roeping in kerk en wereld door:

- te delen wat haar aan gaven geschonken is;
- te helpen waar geen helper is;
- te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.

De voorschriften en leefregels die God aan Zijn volk gaf en die in het Oude Testament tot ons komen, worden gekenmerkt door de begrippen barmhartigheid en gerechtigheid. Gods liefde voor mensen krijgt daarin gestalte. Het Nieuwe Testament trekt deze lijnen vanuit het Oude Testament door. In Christus worden deze kernbegrippen vervuld. In Hem vinden zij hun bron en doel.

Het diaconaat in de gemeente krijgt gestalte in het leven van de leden van de gemeente. Zij worden opgewekt tot onderling dienstbetoon, tot voorbeden en tot de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in de wereld, als ook in de arbeid die door en onder leiding van het bestuur.

Het diaconaat kan kernachtig worden samengevat in drie begrippen: barmhartigheid, dienstbetoon en gerechtigheid, info penningmeester.
Nederlands Hervormde Evangelisatie op Gereformeerde Grondslag te Haastrecht
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu