Wat wij geloven - Evangelisatie Haastrecht

Ga naar de inhoud

Wat wij geloven

Wie zijn wij
Onze Evangelisatie is een Nederlands Hervormde Evangelisatie die staat op Gereformeerde Grondslag. Dat houdt onder meer in dat binnen het gemeenteleven een centrale plaats wordt toegekend aan een Schriftuurlijke, bevindelijke en appellerende prediking in alle erediensten. Daarbij geldt de Bijbel als het onfeilbaar Woord van God, gezaghebbend voor leer en leven. In beide sacramenten, te weten het Heilig Avondmaal en de Heilige Doop, belijdt en ervaart de Evangelisatie de gemeenschap met Christus, met elkaar en met de verbondstrouw van God. De Evangelisatie belijdt het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, zoals vastgelegd in de drie algemene belijdenisgeschriften van de kerk, nl. de Apostolische Geloofsbelijdenis, de Geloofsbelijdenis van Nicéa en de Geloofsbelijdenis van Athanasius.

De Evangelisatie wil staan in de traditie van de Reformatie en trouw zijn aan de belijdenis van het voorgeslacht. Zij acht zich dan ook gebonden aan de drie bijzondere belijdenisgeschriften van de kerk, de drie formulieren van enigheid, nl. de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. De grondslag van onze Evangelisatie kan onder geen beding worden gewijzigd door besluiten van meerdere ambtelijke vergaderingen van de kerk of de overheid. Het bestuur heeft deze grondslag en enkele concretiseringen daarvan verwoord in de navolgende punten, waarop zij ook mag en wil worden aangesproken. (Een en ander is gebaseerd op het convenant van Alblasserdam).

1. Als Evangelisatie willen wij, met Gods hulp, acht geven op en vasthouden aan de zuivere prediking van het Evangelie, de zuivere bediening van de sacramenten, het bestraffen van de zonden, ons in alle dingen te richten naar het onfeilbaar Woord van God, waarbij wij alles wat hiermee in strijd is verwerpen.

2. Als Evangelisatie belijden wij dat de Heilige Doop een instelling is van Jezus Christus om ons en onze kinderen Zijn Verbond te verzegelen. Daarom behoren de kleine kinderen van de gemeente als erfgenamen van het Rijk van God gedoopt te zijn.

3. Als Evangelisatie belijden wij dat het Heilig Avondmaal een instelling is van Jezus Christus, dat Hij alleen heeft ingesteld voor Zijn gelovigen die in het midden van de gemeente belijdenis van het geloof hebben afgelegd. Wij vermanen alle ongelovigen en hen die zich met ergerlijke zonden besmet weten zich van de tafel des Heeren te onthouden, zolang zij zich niet bekeren. Met de hulp van God zullen wij tegenstaan en weren allen die de heilige sacramenten misbruiken of verachten.

4. Als Evangelisatie belijden wij dat het huwelijk tussen man en vrouw een instelling van God is en als zodanig heilig moet worden gehouden. Gemeenteleden die voor een andere samenlevingsvorm dan het huwelijk tussen man en vrouw kiezen, zullen op pastorale wijze erop gewezen worden dat hun samenlevingsvorm niet Bijbels is. Het niet aanvaarden van de pastorale vermaning(en) kan er toe leiden dat het huwelijk niet kerkelijk wordt bevestigd en ingezegend.

5. Als Evangelisatie spreken wij uit dat zodanige mannen als voorganger tot het leiden van de eredienst worden toegelaten die, staande op de hierboven vermelde en verantwoorde grondslag, de gemeente wensen te dienen met het Evangelie van Jezus Christus.

Het is ons verlangen dat de gehele Evangelisatie een waarlijk belijdende gemeente is, levend overeenkomstig het Woord van God, zodat aan haar geestelijk karakter geen afbreuk wordt gedaan door verwereldlijking.

Tenslotte willen wij vermelden dat onze Evangelisatie een vereniging is met leden en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Onze doelstellingen zijn notarieel vastgelegd op 23 mei 1979 in de Statuten. Als iemand lid wordt van onze vereniging geeft hij of zij, door ondertekening van het aanmeldingsformulier, te kennen in te stemmen met de inhoud bovengenoemd notarieel document.
Nederlands Hervormde Evangelisatie op Gereformeerde Grondslag te Haastrecht
Terug naar de inhoud