Wie zijn wij - Evangelisatie Haastrecht

Ga naar de inhoud

Wie zijn wij

Wie zijn wij
Voor velen is een Nederlands Hervormde Evangelisatie een vrij onbekend verschijnsel. Daarom is een korte toelichting op zijn plaats, met een kleine toespitsing op onze gemeente.

Halverwege de 19e eeuw was de Nederlands Hervormde Kerk een kerk geworden met uiteenlopende modaliteiten: bevindelijk gereformeerd, vrijzinnig en confessioneel. Hervormde Gemeenten waren vaak van één van deze modaliteiten, waardoor degenen die op een andere manier hervormd wilden zijn vaak verstoken waren van een kerkelijk onderdak. Het was vaak ook niet eenvoudig om met een naburige gemeente mee te leven die wel de modaliteit had waarbij men zich thuis voelde. Vervoersmogelijkheden waren immers beperkt. Om toch de prediking van de eigen signatuur te horen werden dan ook doordeweekse kerkdiensten belegd waarin voorgangers en predikanten voorgingen die behoorden tot de gewenste signatuur. Vaak werd in deze bijeenkomsten de kiem gelegd voor het ontstaan van een kring van hervormden náást de bestaande gemeente, maar niet afgescheiden ván die gemeente. Zo’n nieuwe gemeente werd dan een Evangelisatie genoemd. Zo waren er Evangelisaties van bevindelijk gereformeerde inhoud, maar ook confessionele en vrijzinnige Evangelisaties. Deze Evangelisaties gingen na verloop van tijd functioneren als kerkelijke gemeenten, vaak met een eigen kerkgebouw en soms ook met bediening van de sacramenten. Veel Evangelisaties werden in de loop van de tijd omgevormd tot bijzondere wijkgemeenten in de Nederlands Hervormde Kerk. Dat is echter niet bij alle Evangelisaties gebeurd. Ook de Nederlands Hervormde Evangelisatie op Gereformeerde Grondslag te Haastrecht is om verschillende redenen tot nu toe nooit een bijzondere wijkgemeente geworden. Veel Evangelisaties hebben zich na de kerkfusie van 2004 (toen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) ontstond) aangesloten bij de Hersteld Hervormde Kerk (HHK). Andere zijn zelfstandig gebleven of hebben zich aangesloten bij de PKN en zijn vaak een wijkgemeente van bijzondere aard binnen de PKN geworden.

De Evangelisatie van Haastrecht is strikt juridisch gezien een vereniging met een bestuur. Toch is het een bijzondere vereniging, wat blijkt uit haar statuten. Sinds de vaststelling van de statuten in 1935 mogen alleen die mensen lid worden van de Evangelisatie die ook lid zijn van de Nederlandse Hervormde Kerk. Hierdoor werd de binding van de vereniging met de kerk sterk benadrukt. Een wijziging van dit artikel is niet mogelijk dan alleen met een meerderheid van twee derde van de stemgerechtigde leden. Ook voor het omvormen van de Evangelisatie naar een wijkgemeente van bijzondere aard binnen de PKN of een gemeente binnen de HHK is die twee derde meerderheid vereist.

De vraag kan bij de lezer opkomen of onze Evangelisatie nu aangesloten is bij de HHK of de PKN. Om die vraag te beantwoorden moet eerst gezegd worden dat we als Evangelisatie zowel de kerkfusie van 2004 betreuren (omdat hier eenheid is gezocht ten koste van het bijbels belijden), alsook het ontstaan van de HHK (omdat dit de eenheid van de kerk schade toebrengt). Wij weten ons zeer verbonden met het belijden van zowel de HHK als van de convenant gemeenten in de PKN die alleen de algemene belijdenisgeschriften en de 3 formulieren van enigheid onderschrijven. Deze dubbele loyaliteit zorgt er ook voor dat er in onze gemeente geen twee derde meerderheid te vinden is voor aansluiting bij de PKN of de HHK. Het belangrijkste is echter dat het gemeentelijke leven doorgang vindt: zondagse kerkdiensten, verenigingswerk, diaconaat, pastorale zorg voor de medemens (al dan niet lid van de Evangelisatie) en alle andere taken die een gemeente van Christus heeft.

Hoewel de bestuursleden geen ambtsdragers zijn in de formele kerkordelijke zin van het woord, verrichten zij wel de taken die in een reguliere gemeente door ambtsdragers worden vervuld. Zij doen de huisbezoeken en leiden de gemeente. Als mentor van de gemeente is meestal een emeritus predikant aan onze gemeente verbonden en hij leidt een gedeelte van de kerkdiensten, de catechese een Bijbelkring. Daarnaast verricht hij pastoraal werk en leidt rouw- en trouwdiensten. De sacramentsdiensten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van wijk 2 binnen de hervormde gemeente van Stolwijk.

Nederlands Hervormde Evangelisatie op Gereformeerde Grondslag te Haastrecht
Terug naar de inhoud